Skip to main content

Visie

De visie van de school streeft naar een professionele leergemeenschap die toekomstbestendig
onderwijs aan leerlingen geeft. In een sfeer van veiligheid, onderling respect en vertrouwen in elkaar,
willen we het leren van leerlingen richten op de totale ontwikkeling (‘hart, hoofd en handen’) en dit
leren voor hun ook zichtbaar en betekenisvol te maken. Om dat te bereiken werken we met een
team gemotiveerde en ambitieuze medewerkers vanuit een professionele houding aan kwalitatief
hoogwaardig onderwijs en streven we voor onze leerlingen naar prima onderwijsresultaten, een
ieder naar eigen vermogen en kunnen.

De visie van onze school is verschoven van de vraag naar hoe verzorgen wij goed onderwijs, naar hoe leren wij onze leerlingen leren? Hoe bereiden wij ze voor op de maatschappij van de toekomst?

We hebben ons daarbij afgevraagd:
• Bereidt onze huidige manier van onderwijs onze leerlingen voldoende voor op de maatschappij waarin zij over 10- 20 jaar zullen gaan participeren?
• Kunnen wij binnen onze huidige manier van werken alle kinderen passend onderwijs bieden? Ons antwoord was helder; onze visie op het onderwijs is veranderd.

Buiten het verzorgen van excellent onderwijs vinden we het belangrijk dat:
• leerlingen eigenaarschap ontwikkelen voor hun eigen leerproces;
• leerlingen trots zijn op hun werk en vertrouwen hebben in zichzelf;
• leerlingen mogen meepraten bij het vormen van nieuw onderwijs (burgerschap; leerlingenraad)
• talentontwikkeling een belangrijkere plek krijgt binnen ons onderwijs;
• ICT een (nog) belangrijkere plek gaat innemen in ons onderwijs;
• leerlingen mediawijs en typevaardig worden;
• het samenwerken een belangrijke plek inneemt binnen het leren;
• leerlingen leren hoe ze moeten leren;
• ouders een belangrijke rol innemen binnen de ontwikkeling van de leerlingen en we een nauwe samenwerking op basis van wederzijds vertrouwen en respect hebben met de ouders;
• leerlingen zich kunnen ontwikkelen op hun eigen niveau en tempo;
• leerlingen zich veilig en vertrouwd voelen tussen hun medeleerlingen, leerkrachten en de ouders op hun school.
• we werken met goed opgeleid personeel;
• ons team een professionele leergemeenschap vormt;
• de visie aansluit bij de “5 rode draden” van onze stichting SCOPE Scholengroep.


Excellent onderwijs houdt geen eenzijdige drang naar prestaties in, maar moet altijd worden gezien in de context van de visie van de school op leerlingen die allen gelijkwaardig zijn maar niet gelijk en die in een veilige maar ook uitdagende omgeving tijd en ruimte krijgen om zich breed te ontwikkelen.